مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهرداد آفرید, سحاب شهرزاد
کلیدواژه ها : رتينوپاتي ديابتي - غربال¬گري - معاينه چشم - کوري
: 12031
: 81
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: رتينوپاتي ديابتي يكي از عوارض ناتوان كننده و مهم بيماري ديابت و شايع ترين علت كوري در سنين فعال زندگي است. تشخيص زود هنگام و به موقع مي تواند ايجاد آن را به تعويق انداخته و روند پيشرفت آن را كند نمايد. هدف از انجام مطالعه بررسي پيگيري هاي پزشكي در بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي بود. مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي، به روش مصاحبه با بيماران ديابتي مبتلا به رتينوپاتي كه جهت درمان جراحي و يا ليزر به مراكز درماني جنوب كشور در شيراز ارجاع داده شده بودند، انجام شد. يافتهها: 100 بيمار مصاحبه شده با ميانگين سني 53 سال، شامل 65 نفر زن و 35 نفر مرد بودند. 50 درصد بيماران بي-سواد بودند. 24 درصد بيماران به طور منظم به چشم پزشك مراجعه مي كردند درصورتي كه 75 درصد هيچ گونه مراجعه منظم و با برنامه اي نداشته اند. 42 درصد علت عدم مراجعه را عدم آگاهي، 12 درصد علل اقتصادي و گراني خدمات پزشكي، 6 درصد عدم دسترسي به خدمات چشم پزشكي و 8 درصد نبود سرپرست و حمايت خانواده عنوان كردند. نتيجه گيري: اطلاع از وضعيت پيگيري و آگاهي از مشكلات احتمالي در روند پيگيري اين بيماران مي تواند در برنامه ريزي هاي كلان سيستم سلامت كشور درخصوص برنامه هاي كنترل ديابت وعوارض آن راه گشا باشد. به نظر مي رسد كه يك پروتكل مشخص و بومي شده جهت پيگيري هاي پزشكي در بيماران مبتلا به ديابت در كشور مورد نياز است

نویسندگان: مرسل مهریار, حسین اشرف, منصور رحیمی, مرتضی مهدی زاده , کاظم کامران , سینا احمدی
کلیدواژه ها : چشم - رتین - رتینوپاتی دیابتیک
: 19457
: 27
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: سابقه و هدف رتینوپاتی دیابتی از مهمترین علل کاهش دید در سالهای فعال زندگی ( 20 تا 64 سالگی)می باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه فاکتورهای مؤثر بر ایجاد و پیشرفت این بیماری انجام شده است.هدف از این مطالعه بررسی طول محوری کره چشم در بیماران مبتلا به رتینوپاتی و تأثیر آن در پیشرفت اینبیماری می باشد.روش کار: 150 بیمار مبتلا به رتینوپاتی دیابتی در هر دو چشم و 150 بیمار فاقد دیابت مراجعه کننده بهدرمانگاه مطهری شهر شیراز در پاییز 1380 مورد مقایسه قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه توزیع سنی وجنسی مشابه داشتند. بیماران مبتلا به دیابت و نوع رتینوپاتی مورد بررسی قرار گرفتند. طول محوری کرهاندازه گیری شد. اطلاعات Echo Scan US-800 Nidek چشم در تمام افراد توسط روش بیومتری با دستگاهبدست آمده توسط روشهای آماری مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: میانگین طول محوری کره چشم در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی اعم از پرولیفراتیو وغیرپرولیفراتیو کمتر از افراد فاقد دیابت است. این یافته کاملاً مستقل بوده و عواملی مانند سن، جنس و طولمدت ابتلا به نوع دیابت بر آن مؤثر نیستند، پس از حذف چشم های دارای طول محوری بیشتر از 26 میلیمتر،میانگین طول محوری کره چشم در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و پرولیفراتیو و افراد فاقد دیابت تفاوتمعنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: مطالعه ما تأکید می کند که طول محوری کره چشم در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی کمتر ازافراد غیردیابتی م یباشد و نزدیک بینی شدید یک عامل پیشگیری کننده از بروز رتینوپاتی دیابتی است. همچنیناین مطالعه نشان داد که نزدی کبینی شدید ممکن است در جلوگیری از پیشرفت رتینوپاتی غیرپرولیفراتیو بهپرولیفراتیو نقش داشته باشد
نویسندگان: مرتضی مهدی زاده , حسین اشرف, محسن فروردین جهرمی, حسام الدین مقدسی, سینا احمدی , منصور رحیمی
کلیدواژه ها : جراحی لیزر - کوریورتینیت - درمان
: 18287
: 34
: 0
ایندکس شده در :
یک بیماری با علت ناشناخته است. هدف این مطالعه تعیین اثر (C S C) مقدمه: بیماری کوریورتینوپاتیبا لیزر دیود در چهار هفته اول و بررسی عوارض و عود بیماری می باشد. CSC درمان زودرسو بدون درمان اولیه و 55 چشم CSC روش کار: در این مطالعه توصیفی 54 چشم از 54 بیمار با تشخیصدز 4 هفته اول بروز علایم، نقاطی که دارای نشت ماده فلورسین بود و حداقل CSC از 55 بیمار با تشخیص350 میکرون از مرکز بینایی فاصله داشت، مورد لیزر درمانی با مشخصات زیر قرار گرفتند.300 میلی ثانیه بطوریکه محل لیزر به سختی دیده - 300 میلی وات و زمان 100 - اندازه 75 میکرون قدرت 100شود. تمامی بیماران حداقل بمدت یک سال پیگیری شدند.27 % از بیماران بعد از 6 هفته دید بیست، بیستم به دست آوردند. / نتایج: در گروه بدون درمان اولیه، 77%85/18 از بیماران بعد از یکسال دید بیست، بیستم بدست آوردند و 24 % در طور یکسال مراقبت دچار عود1% از بیماران دیده شد. / در 85 Choroidal Neovascularization (CNV) . مکرر شدند3 هفته) مایع زیر شبکیه کاهش پیدا / 4 هفته (متوسط 1 - در گروه با درمان اولیه، در همه بیماران در عرض 214 % بیماران عود مجدد دیده شد / 6 هفته دید بیست، بیستم بدست آوردند. در 6 - کرد. 67 % بیماران در مدت 2که با درمان مشابه بهبود یافتند. در طول حداقل یک سال پیگیری هیچ موردی از عوارض مهم لیزر دیده نشد.%87/7 از بیماران بعد از یکسال دید بیست، بیستم داشتند.با لیزر دیود در 4 هفته اول با کاهش مدت بیماری و تسریع در افزایش CSC نتیجه گیری: درمان زودرسدید با کاستن از استرس بیمار می تواند منجر به کم کردن میزان عود بیماری شود.
نویسندگان: محمدرضا صبری, سزانه حق پناه
کلیدواژه ها :
: 11758
: 16
: 0
ایندکس شده در :
مؤسسه. دانشگاه علوم پزشكي شيرازمقدمه. تدارك و توسعه برنامه ارزيابي اعضاي هيإت علمي تبيين كننده ارزشهاي منحصر بفرد و اولويتهاي مهم يك موُسسه آموزشي ميباشد. از راهكارهاي موُثر تهيه پرسشنامههاي ارزشيابي مفيدتر بر اساس شناخت بهتر از ايدهها و ذهنيات سؤال شوندگان و همچنين قابليت اجرا، سرعت و دقت بيشتر در جمعآوري نظرات و استخراج آنها ميباشد. حذف پرسشهاي اضافه و يا سؤالات موازي به كوتاهتر و عملي تر شدن فرآيند ارزيابي كمك شاياني خواهد نمود. در اين مطالعه مهمترين عواملي كه يك دانشجو در ارزيابي استاد مد نظر قرار ميدهد مورد تحقيق قرار گرفته است. روشها. آين مطالعه به شكل گذشته نگر با بررسي تحليلي از اطلاعات جمع آوري شده در پرسشنامههاي دانشجويي كه جهت ارزشيابي اعضاي هيإت علمي در سالهاي 1375-1378 تدوين و اجرا گرديده است انجام گرديد. سؤالات موجود و پاسخهاي دريافتي در فرمهاي دانشجويان باليني بدون در نظر گرفتن نام، رشته يا بخش ارزيابي شوندگان پس از تبديل به بانك اطلاعات كامپيوتري و كدگذاري مناسب با نرم افزارهاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان همبستگي پرسشهاي هر فرم با پرسش آخر كه برآورد كلي دانشجو از استاد را نشان ميدهد تعيين و سپس با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره سؤالات كم تأثير تعيين گرديد. يافتهها. از مجموع 10624 پرسشنامه با سؤالات يكسان كه از دانشجويان باليني طي سالهاي 1375-1378 به منظور ارزشيابي اساتيد بخشهاي باليني جمع آوري شده بود 10346 فرم كه در بر دارنده پاسخ به پرسش “در مجموع استاد خود راچگونه ارزيابي ميكنيد؟” بودند انتخاب و در اين بررسي شركت داده شدند. اين پرسش بيشترين همبستگي را با ميانگين نمرات فرم نشان ميداد (93/0=r) و با توجه به شكل كلي اين سؤال به عنوان پرسش مستقل برآورد كلي دانشجو از استاد انتخاب و با بقيه سؤالات مقايسه گرديد. در بررسي ساير پرسشها كليه سؤالات همبستگي آماري با برآورد كلي نشان ميدادند كه بيشترين ضرايب همبستگي را پرسش ((توان ايجاد تحرك و اشتياق در دانشجويان در مسائل علمي)) (82/0=r)، پرسش ((راهنمايي دانشجويان در امور علمي و پژوهشي)) (806/0=r) و پرسش ((بيان مطالب به صورت روان و واضح و …)) (805/0=r) نشان ميدادند. در بررسي با مدل رگرسيون چند متغيره سؤالات ((استفاده از وسايل كمك آموزشي …))، ((آموزش مسائل شايع و اورژانس ….)) و ((توانايي تفسير آزمايشات و عكس…)) فاقد ارتباط معني دار آماري با برآورد كلي از استاد بودند. در دسته بندي پرسشها به سه حيطه دانش تخصصي، كيفيت و علاقه مندي آموزشي و رفتارهاي بين فردي و ارتباط آنها با برآورد كلي از استاد كمترين همبستگي را دانش تخصصي استاد نشان ميداد.نتيجه. تعدد پرسشها در پرسشنامه دانشجويان معمولأ سبب تأثير پذيري پاسخها از يكديگر بوده و اطلاعات اضافه تري جز تكرار تضعيف شده پاسخهاي سؤالات با اهميت تر نخواهد داشت. در بر آورد كلي دانشجويان از اساتيد قدرت بيان، وضوح مطالب، راهنمايي دانشجويان و رفتارهاي مناسب بين فردي كه منجر به ايجاد واكنش مثبت در دانشجو ميگردد بيشترين تاثير را خواهد داشت.آدرس. بخش چشم پزشكي, بيمارستان خليلي, شيراز.