مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهرداد آفرید, سحاب شهرزاد
کلیدواژه ها : رتينوپاتي ديابتي - غربال¬گري - معاينه چشم - کوري
: 10802
: 81
: 0
ایندکس شده در :

زمينه: رتينوپاتي ديابتي يكي از عوارض ناتوان كننده و مهم بيماري ديابت و شايع ترين علت كوري در سنين فعال زندگي است. تشخيص زود هنگام و به موقع مي تواند ايجاد آن را به تعويق انداخته و روند پيشرفت آن را كند نمايد. هدف از انجام مطالعه بررسي پيگيري هاي پزشكي در بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي بود. مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي، به روش مصاحبه با بيماران ديابتي مبتلا به رتينوپاتي كه جهت درمان جراحي و يا ليزر به مراكز درماني جنوب كشور در شيراز ارجاع داده شده بودند، انجام شد. يافتهها: 100 بيمار مصاحبه شده با ميانگين سني 53 سال، شامل 65 نفر زن و 35 نفر مرد بودند. 50 درصد بيماران بي-سواد بودند. 24 درصد بيماران به طور منظم به چشم پزشك مراجعه مي كردند درصورتي كه 75 درصد هيچ گونه مراجعه منظم و با برنامه اي نداشته اند. 42 درصد علت عدم مراجعه را عدم آگاهي، 12 درصد علل اقتصادي و گراني خدمات پزشكي، 6 درصد عدم دسترسي به خدمات چشم پزشكي و 8 درصد نبود سرپرست و حمايت خانواده عنوان كردند. نتيجه گيري: اطلاع از وضعيت پيگيري و آگاهي از مشكلات احتمالي در روند پيگيري اين بيماران مي تواند در برنامه ريزي هاي كلان سيستم سلامت كشور درخصوص برنامه هاي كنترل ديابت وعوارض آن راه گشا باشد. به نظر مي رسد كه يك پروتكل مشخص و بومي شده جهت پيگيري هاي پزشكي در بيماران مبتلا به ديابت در كشور مورد نياز است

نویسندگان: مرسل مهریار, حسین اشرف, منصور رحیمی, مرتضی مهدی زاده , کاظم کامران , سینا احمدی
کلیدواژه ها : چشم - رتین - رتینوپاتی دیابتیک
: 17854
: 27
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: سابقه و هدف رتینوپاتی دیابتی از مهمترین علل کاهش دید در سالهای فعال زندگی ( 20 تا 64 سالگی)می باشد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه فاکتورهای مؤثر بر ایجاد و پیشرفت این بیماری انجام شده است.هدف از این مطالعه بررسی طول محوری کره چشم در بیماران مبتلا به رتینوپاتی و تأثیر آن در پیشرفت اینبیماری می باشد.روش کار: 150 بیمار مبتلا به رتینوپاتی دیابتی در هر دو چشم و 150 بیمار فاقد دیابت مراجعه کننده بهدرمانگاه مطهری شهر شیراز در پاییز 1380 مورد مقایسه قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه توزیع سنی وجنسی مشابه داشتند. بیماران مبتلا به دیابت و نوع رتینوپاتی مورد بررسی قرار گرفتند. طول محوری کرهاندازه گیری شد. اطلاعات Echo Scan US-800 Nidek چشم در تمام افراد توسط روش بیومتری با دستگاهبدست آمده توسط روشهای آماری مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: میانگین طول محوری کره چشم در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی اعم از پرولیفراتیو وغیرپرولیفراتیو کمتر از افراد فاقد دیابت است. این یافته کاملاً مستقل بوده و عواملی مانند سن، جنس و طولمدت ابتلا به نوع دیابت بر آن مؤثر نیستند، پس از حذف چشم های دارای طول محوری بیشتر از 26 میلیمتر،میانگین طول محوری کره چشم در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و پرولیفراتیو و افراد فاقد دیابت تفاوتمعنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: مطالعه ما تأکید می کند که طول محوری کره چشم در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی کمتر ازافراد غیردیابتی م یباشد و نزدیک بینی شدید یک عامل پیشگیری کننده از بروز رتینوپاتی دیابتی است. همچنیناین مطالعه نشان داد که نزدی کبینی شدید ممکن است در جلوگیری از پیشرفت رتینوپاتی غیرپرولیفراتیو بهپرولیفراتیو نقش داشته باشد
نویسندگان: مرتضی مهدی زاده , حسین اشرف, محسن فروردین جهرمی, حسام الدین مقدسی, سینا احمدی , منصور رحیمی
کلیدواژه ها : جراحی لیزر - کوریورتینیت - درمان
: 17008
: 34
: 0
ایندکس شده در :
یک بیماری با علت ناشناخته است. هدف این مطالعه تعیین اثر (C S C) مقدمه: بیماری کوریورتینوپاتیبا لیزر دیود در چهار هفته اول و بررسی عوارض و عود بیماری می باشد. CSC درمان زودرسو بدون درمان اولیه و 55 چشم CSC روش کار: در این مطالعه توصیفی 54 چشم از 54 بیمار با تشخیصدز 4 هفته اول بروز علایم، نقاطی که دارای نشت ماده فلورسین بود و حداقل CSC از 55 بیمار با تشخیص350 میکرون از مرکز بینایی فاصله داشت، مورد لیزر درمانی با مشخصات زیر قرار گرفتند.300 میلی ثانیه بطوریکه محل لیزر به سختی دیده - 300 میلی وات و زمان 100 - اندازه 75 میکرون قدرت 100شود. تمامی بیماران حداقل بمدت یک سال پیگیری شدند.27 % از بیماران بعد از 6 هفته دید بیست، بیستم به دست آوردند. / نتایج: در گروه بدون درمان اولیه، 77%85/18 از بیماران بعد از یکسال دید بیست، بیستم بدست آوردند و 24 % در طور یکسال مراقبت دچار عود1% از بیماران دیده شد. / در 85 Choroidal Neovascularization (CNV) . مکرر شدند3 هفته) مایع زیر شبکیه کاهش پیدا / 4 هفته (متوسط 1 - در گروه با درمان اولیه، در همه بیماران در عرض 214 % بیماران عود مجدد دیده شد / 6 هفته دید بیست، بیستم بدست آوردند. در 6 - کرد. 67 % بیماران در مدت 2که با درمان مشابه بهبود یافتند. در طول حداقل یک سال پیگیری هیچ موردی از عوارض مهم لیزر دیده نشد.%87/7 از بیماران بعد از یکسال دید بیست، بیستم داشتند.با لیزر دیود در 4 هفته اول با کاهش مدت بیماری و تسریع در افزایش CSC نتیجه گیری: درمان زودرسدید با کاستن از استرس بیمار می تواند منجر به کم کردن میزان عود بیماری شود.
نویسندگان: مرسل مهریار, محمد کران جم, حسین اشرف, مرتضی مهدیزاده, سیروس سیوفی, حمید حسینی, منصور رحیمی, مهناز مصلائی
کلیدواژه ها :
: 20027
: 0
: 0
ایندکس شده در :